Feb 16, 2021
photo : Amir Agaev @amir_agaev
model : Safaree Frenk @safaree_frenk